NABÍDKA PRO ZÁJEMCE O OCHRANNOU ZNÁMKU - datum spuštění této části projektu 1/2010
Noví zájemci o ochrannou známku, kteří splňují daná kritéria se mohou obrátit na kontakty uvedené zde.

Podmínky a kritéria pro udělení základní ochranné známky
"Moudrá sova doporučuje"

zaregistrované na ÚPV pod číslem spisu 439403

Výrobek nesmí obsahovat:

- veškeré živočišné tuky (tzn. všechny živočišné složky)
- veškeré rafinované cukry
- veškeré chemické látky (týká se i všech aditiv)


- známku lze užívat výhradně na základě smlouvy! (která je níže uvedená)
- pro vývozce je k dispozici značení v anglické verzi pro celou EU - zdarma jako bonus k základní známce

Pro označení vyšší kvality výrobků (po zkušební době), které bude uživateli základní známky přiděleno zdarma, platí tato tři značení umístěna uvnitř známky, toto může a nemusí uživatel používat:

-zdravá: 1 sovička
-zdravější: 2 sovičky
-nejzdravější: 3 sovičky


KRITÉRIA PRO VYŠŠÍ KVALITU:
(Používání jako bonus k základní ochranné známce - pouze s dodatkem ke smlouvě základní kvůli nezneužitelnosti.)


......... Tuzemský výrobek z tuzemských surovin dané země, ve které je produkt označován - vyjma kořenicích, dochucovacích a pojicích surovin (zdravých) - max 15% (na základě shodných nutričních a energetických zákonitostí pro ideální výživu jedince v dané oblasti).

.........
-bez tepelných úprav nad 120°C a jakéhokoliv uzení (týká se i veškerých přírodních aditiv)
- bez přidání čistého lepku (platí také bez surovin, které jsou izolovanými částicemi z původních přírodních potravin (např. hl. bílá mouka, bílá rýže apod.)


- bez umělých obalových materiálů (pouze sklo, papír a obaly z rostlinných surovin)
- bez genetické modifikace (platí i pro všechna ozařování, také při plnění na výrobních linkách apod.)
- bez všech solí (i mořských), cukrů a sladů zvlášť přidaných (pouze dané v přírozeném stavu v přirozené surovině)(aktualizováno:)
Smlouva o používání ochranné známky
„MOUDRÁ SOVA DOPORUČUJE“
v ČR
pro systematické značení výrobků danými kritérii
v oblasti zdravé výživy
a zdravého životního stylu

zaregistrované na ÚPV-ČR pod číslem 439403


Podporováno projektem

JEZTE ZDRAVĚ, JDE TO HRAVĚ
………projekt o lidech pro lidi………

na

www.moudrasova.euI. SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel ochranné známky : Eduard Sova
Horní Hoštice 24
790 70 Javorník
IČ : 121 124 02
Tel : 736 442 070, 584 401 334
Skype : jidelna.zdrava.kuchyne
E-mail : eduardsova@volny.cz
Bankovní spojení : 179532700/0300
ČSOB, Poštovní spořitelna


Nabyvatel ochranné známky : Fa: …………………………………………….
Jednatel: …………………………………………….
Web: …………………………………………….
Adresa: …………………………………………….
IČ: …………………………………………….
DIČ: …………………………………………….
Tel: …………………………………………….
Skype: …………………………………………….
E-mail: …………………………………………….
Bankovní spojení: …………………………………………….


Variabilní symbol Nabyvatele pro platbu Poskytovateli: …………………………..
II. VYMEZENÍ
Poskytovatel opravňuje Nabyvatele v níže sjednaném rozsahu a na níže sjednaném území k výkonu práv z ochranné známky specifikované v této smlouvě a Nabyvatel se zavazuje k poskytování úplaty dle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je výkon práva z registrované kombinované ochranné známky č. 439403 se zněním MOUDRÁ SOVA DOPORUČUJE, pod číslem zápisu 286684, s datem podání přihlášky 24.7.2006 a datem zápisu 21.12.2006 na ÚPV-ČR, jejímž majitelem je Poskytovatel. Kopie ochranné známky je vyobrazena na první straně této smlouvy.

IV. ROZSAH SMLOUVY
Smlouva k výše uvedené ochranné známce se poskytuje pro všechny výrobky a služby, pro které je ochranná známka zapsána vyjma výrobků obsahujících :
- veškeré živočišné tuky (tzn. všechny živočišné složky)
- veškeré rafinované cukry
- veškeré chemické látky
(Toto se samozřejmě týká i hotových produktů přidaných do výrobků.)

V. SMLUVNÍ PODMÍNKY
Územní rozsah : Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu práv z ochranné známky na území celé České republiky.
Výlučnost smlouvy : Poskytovatel je i po podpisu této smlouvy oprávněn k výkonu práva, jež je předmětem této smlouvy, a k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám.
Možnost další smlouvy : Nabyvatel není podle této smlouvy oprávněn přenechat výkon práva k ochranné známce další smlouvou třetí osobě.

VI. ÚPLATA ZA SMLOUVU
Nabyvatel se zavazuje, že uhradí na účet Poskytovatele za každý druh svého výrobku označeného výše zmiňovanou ochrannou známkou smluvní částku ve výši 100,- Kč - slovy Jednostokorunčeských - (cena je stanovena pro první nabídku ze strany Poskytovatele, popřípadě první požadavek ze strany Nabyvatele) za každý kalendářní rok výkonu práva k ochranné známce na účet Poskytovatele. V roce podepsání smlouvy nebo ohlášení dalšího výrobku proběhne smluvní platba jen za měsíce používání ochranné známky.
V praxi to znamená, že zaplatíte pouze za měsíce zbývající do konce roku, tzn. 1 měsíc = 10,- Kč (slovy Desetkorunčeských).( Příklad : 11.5. zaplatíte 7x10,-Kč,tzn. za zbývajících 7 měsíců do konce roku.) Následně pak k 31.12. již jen částku 100,-Kč na další rok atd. Poskytovatel není plátcem DPH. V rámci inflace se může a nemusí cena změnit, ale pouze ve stejné výši, která odpovídá jejímu procentuálnímu nárůstu potvrzenému ČSÚ. Dnem podepsání smlouvy vzniká smluvní vztah o užívání ochranné známky. Součástí smlouvy je i seznam výrobků, které budou touto označeny. Podepsanou smlouvu o používání ochranné známky předá Nabyvatel buď osobně, nebo písemnou či elektronickou poštou na adresu Poskytovatele. Zároveň neodkladně zašle foto ohlášeného výrobku (písemnou nebo elektronickou poštou) pro databázi a zároveň vytvoření elektronického katalogu výrobků označených ochrannou známkou, které budou vytvořeny zdarma.

VII. POVINNOSTI POSKYTOVATELE
Poskytovatel je po dobu trvání této smlouvy povinen udržovat zápis ochranné známky uvedené v této smlouvě v platnosti a je povinen se zdržet všeho, co by existenci dané ochranné známky ohrozilo. Poskytovatel je povinen do 14 dnů od uzavření této smlouvy (pokud již tak neučinil osobně při podpisu smlouvy) poskytnout Nabyvateli veškeré podklady a informace, jež jsou potřebné pro výkon práva podle této smlouvy. (Logo ochranné známky v elektronické podobě.)

VIII. POVINNOSTI NABYVATELE
Nabyvatel je povinen za užívání předmětu této smlouvy zaplatit sjednanou úplatu v daném termínu. Nabyvatel je povinen Poskytovateli neprodleně oznámit porušování zapsané ochranné známky třetími osobami, které zjistí. Náklady na používání známky na svých výrobcích si hradí Nabyvatel sám. Rovněž tento nemůže provádět jakékoliv grafické a jiné úpravy a pozměňování ochranné známky, kromě změny velikosti v poměrovém měřítku.

IX. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
Dostane-li se Poskytovatel do prodlení s poskytnutím podkladů loga ochranné známky, zaplatí Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč (slovy Jednostokorunčeských) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Nabyvatele na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
Dostane-li se Nabyvatel do prodlení se zaplacením úplaty dle článku VI. této smlouvy, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody.

X. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY
Tato smlouva se uzavírá na celou dobu platnosti ochranné známky. Nabyvatel má právo smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů v průběhu roku kdykoliv, ale vždy s účinnosti zániku smlouvy k 31.12. daného roku. Po zániku smlouvy již nesmí dále distribuovat výrobek označený výše zmiňovanou ochrannou známkou.
Poskytovatel nemůže vypovědět Nabyvateli tuto smlouvu, pokud tento dodržuje veškerá smluvní ujednání daná touto smlouvou. Při porušení smluvních podmínek platí měsíční výpovědní lhůta, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi..

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné (elektronické)formě. Pokud bude chtít Nabyvatel rozšířit seznam výrobků označených ochrannou známkou, stačí poslat Poskytovateli ohlášení o novém výrobku a po jeho schválení provést patřičnou platbu. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech po 6 listech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. Veškeré faktury a písemné náležitosti budou zasílány Poskytovatelem v elektronické podobě (internet).Za Poskytovatele : Za Nabyvatele :

V………………………………… V………………………………….


Seznam výrobků :
[ edit ]
©Eduard Sova
webmaster:  Pavel Guňka p.gunka©seznam.cz,